Ćmielów, dn. 09.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.23.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 PLN

 

CPV 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu

 

1.      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa  kredytu długoterminowego  w wysokości 1 100 000,00PLN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia. Informację finansowe oraz opinie znajdują się na stronie BIP Gminy Ćmielów  w zakładce: Prawo lokalne – Budżet oraz Prawo lokalne – Sprawozdania (www.bip.cmielow.pl ). Kredyt winien być uruchomiony najpóźniej do 30.12.2021 r . Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29/08/1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 roku poz. 1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: Kredyt winien być uruchomiony najpóźniej do 30.12.2021r.

 Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się, że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 30.12.2021 roku.  

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi całkowitą cenę za przedmiot zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

Cena w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający składniki kosztowe. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia opłat i prowizji z innych tytułów. Cena stanowi całkowity koszt kredytu tj. sumę odsetek za okres kredytowania z uwzględnieniem WIBOR 1M z dnia 30.11.2021r. (dla porównywalności ofert)  oraz stałej marży w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Dla porównywalności ofert i wyliczenia ceny  ofertowej należy przyjąć że uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 30/12/2021r.

Cena oferty musi być wyrażona w PLN,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.

Koszt sporządzenia oferty oraz złożenia jej ponosi Wykonawca.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)       w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 PLN , lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.       Oferty należy składać w terminie do: 16.12.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną ofertę spowoduje  odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Jarosław Nowak – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40,  tel./fax. /15/ 8612018

 

10.  Inne informacje:

a) Do oferty należy dołączyć kopię zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 roku poz. 1896 ze zm. ) a w przypadku określonym w art.178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

e) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

f)Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 –  OPZ

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska