INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2021 do 31. 12. 2021

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305   ze zm..) Uchwałą Nr  XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 797 000,00  zł., a po stronie wydatków kwotę : 34 853 360,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 056 360 zł.

Plan przychodów wyniósł : 4 656 360 zł. , a plan rozchodów : 600 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 600 000,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 206 360 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 850 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2021 r. , to jest do 31. 12. 2021 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 34 276 550,19 zł , z tego :

- dochody bieżące :          33 711 330,32 zł.

- dochody majątkowe :          565 219,87 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 35 827 478,81  zł. tj. w 104,52 % , z tego :

- dochody bieżące :          33 008 316,71 zł.

- dochody majątkowe :       2 819 162,10 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 37 959 051,19 , z tego :

- wydatki bieżące :          33 418 302,39 zł.

- wydatki majątkowe :      4 540 748,80 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 33 471 782,49 zł. ,tj. w 88,18 % . z tego :

- wydatki bieżące :           31 216 815,63 zł.

- wydatki majątkowe :        2 254 966,86 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 682 501,00 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :                                    2 355 696,32 zł.

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących  :  293 027, 93 zł. ; a między wykonaniem  dochodów bieżących a wydatków bieżących  :  1 791 501,08 zł. ;

Plan przychodów wynosi : 4 282 501, 00 zł, a plan rozchodów : 600 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 2 773 745,22 zł. (z tego wolne środki : 567 386,20 zł.) , a wykonanie rozchodów : 600 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 650 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 650 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Ćmielów, 2022. 01. 31.

 

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.