Ćmielów, dn. 10.02.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.1.2022

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Grójec dla realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca część terenu m. Grójec, gmina Ćmielów”

 

 

1.      Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora pozwolenia budowlanego/ zgłoszenia budowy sieci. Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji wykona:

1)                           aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna i papierowa) – 1 egz.

2)                           badania geologiczne gruntu w odległościach nie większych niż 100 m

3)                           opinie geotechniczną – 3 egz.

4)                           uzgodnienie z Zamawiającym trasy projektowanej sieci przed złożeniem dokumentacji na Naradę Koordynacyjną

5)                           wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

6)                           decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana) – 1 egz.

7)                           uzgodnienia z Zarządcą drogi gminnej i drogi wew.

8)                           uzgodnienia z Zarządcą rz. „Ćmielówka” (Wody Polskie) – przejście kanału pod dnem rzeki

9)                           uzgodnienia z Zarządcą sieci kanalizacyjnej – Samorządowym Zakładem Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

10)                        uzgodnienie ZUD

11)                        uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek na budowę kanalizacji sanitarnej (załącznik nr 4 – wzór umowy z właścicielem gruntu) a w przypadku nieuregulowanych stanów prawnych działek, uzyskanie Decyzji Starosty o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy nowej sieci

12)                        inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia budowlanego/zgłoszenia budowy sieci w tym między innymi operat wodnoprawny, decyzja środowiskowa (jeżeli będą konieczne) – po 3 egz.

13)                        uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia budowlanego/ zgłoszenia budowy sieci

14)                        projekt budowlany – 5 egz.

15)                        projekt wykonawczy

16)                        przedmiar robót, kosztorys ofertowy i inwestorski – 2 egz.

17)                        specyfikację techniczną – 1 egz.

18)                        zatwierdzoną stałą oraz czasową organizację ruchu

19)                        informację dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

20)                        wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki pdf, kosztorys także w formacie ath) – 1 egz.

21)                        pełnienie nadzoru autorskiego

2.      Szczegółowo przedmiot zamówienia określa: projekt umowy – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

2.1.Zamawiający zleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

2.2.Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad wykonaniem robót bez dodatkowego wynagrodzenia (wynagrodzenie za nadzór autorski wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej).

 

3.      Termin realizacji zamówienia: : do 8 miesięcy od daty podpisania umowy  (złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego/zgłoszenia budowy sieci do wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.)

 

4.       Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto. Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podana słownie. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego tj. koszty wszelkich opracowań, uzgodnień, decyzji, opinii, opłat itp. oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

5.      Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

 

6.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Grójec dla realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca część terenu m. Grójec, gmina Ćmielów”, lub

b)     pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

7.      Oferty należy składać w terminie do: 18.02.2022 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

8.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną ofertę w niniejszym postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 

9.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

 

10.  Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska - Moskalewicz – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23,

 

11.  Inne informacje:

11.1. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11.2. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie postępowania.

11.3. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie.

11.4. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

11.6. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

11.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

11.8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

11.9. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

11.10. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie. 

11.11. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

11.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

11.13.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie.

 

 

12.       Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

13.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny

b)      Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

c)      Załącznik nr 3 – wzór umowy

d)      Załącznik nr 4 -  wzór umowy z właścicielami działek

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Ćmielowa

                                                                                        /-/ Joanna Suska