Ćmielów, dn. 09.03.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.3.2022

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

 

CPV  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

1.      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w gminie Ćmielów. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi grubości 5cm na przewidywanej powierzchni 400m2. Zadanie obejmuje: ustawienie znaków drogowych zabezpieczających, wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, uszczelnienie styku nawierzchni poprzez oblanie zalewą asfaltową po obwodzie ubytku i zasypanie kruszywem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu stałej ceny jednostkowej Wykonawcy.

Sposób wykonania zamówienia:

a) roboty należy wykonać zgodnie ze: specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, niniejszym zapytaniem ofertowym, normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. i ruchu drogowego z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej

b) Wykonawca odpowiednio oznakuje i zabezpieczy roboty prowadzone w pasach dróg.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 15.12.2022r. Terminy realizacji poszczególnych zleceń do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia robót.

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający ze specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

- koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu gruzu pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów i opłat za czas ich składowania,

- koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia ilości wykonanych robót,

- koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 17.03.2022 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23.

 

10.  Inne informacje:

a) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kopię uprawnień kierownika robót. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla przedmiotu zamówienia.

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

b) Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie postępowania.

c) Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie.

d) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów tj. deklaracji zgodności, świadectw jakościowych zaoferowanego kruszywa.

e) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

f) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

g) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

h) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

i) Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

j) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie. 

k) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

l) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

m) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie.

 

 

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – umowa

c)      Załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne

d)      Załącznik nr 4 – przedmiar robót