W dniu 30 marca 2022 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 lutego 2022r.

5.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Ćmielów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Ćmielów na lata 2022-2024.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2015 z dnia 20 listopada 2015r. Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie opłaty targowej.

12.  Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku  od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia   inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XXVII/157/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ruda Kościelna, gm. Ćmielów, składającej się z działki ewidencyjnej nr 21/3 o pow. 0,2385 ha.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stoki Duże, gm. Ćmielów, składającej się z działki ewidencyjnej nr 208/1 o pow. 0,5600 ha.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brzóstowa w gminie Ćmielów.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

20.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

21.  Wolne wnioski.

22.  Sprawy różne.

23.  Zamknięcie obrad Sesji.