W dniu 25 maja 2022 roku /środa/ o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XLI/274/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Czaso-Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta" w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20,  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIII/341/2022 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/245/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 lutego 2021 r.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 0,7300 ha.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar „A”.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar „B”.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0272T na odcinku od km O+ 658 do km 0+ 935 w miejscowości Przeuszyn"

11.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie posiedzenia.