W dniu 27 maja 2022 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 30 marca 2022 r. i 28 kwietnia 2022 r.

5.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez Burmistrza Ćmielowa.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XLI/274/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Czaso-Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta" w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20,  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIII/341/2022 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/245/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 lutego 2021 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 0,7300 ha.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar „A”.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar „B”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0272T na odcinku od km O+ 658 do km 0+ 935 w miejscowości Przeuszyn"

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

18.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

19.  Wolne wnioski.

20.  Sprawy różne.

21.  Zamknięcie obrad Sesji.