OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 18 maja 2022 r.  o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 250mm, na działkach o nr ewid. 472, 2715 i 2726 poł. w mieście Ćmielów, gm. Ćmielów.