ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia drogowego w msc. Wojnowice, gmina Ćmielów”