OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 27 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn40, na działkach o nr ewid. 2735 i 2736 położonych w mieście Ćmielów, gm. Ćmielów.