OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 29 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 4 i 48 poł. w miejscowości Ruda Kościelna, gm. Ćmielów.