Uchwała Nr 50/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami