Ćmielów dn. 4.07.2022 

 

 

BURMISTRZ ĆMIELOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ĆMIELOWIE

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2)      Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4)      Ukończone studia wyższe,

5)      Co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

6)      Praktyczna znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustaw: Prawo budowlane, Prawo Wodne, Zamówienia Publiczne,

Warunki pracy na stanowisku:

1)      Wymiar etatu – pełny etat,

2)      Umowa o pracę,

3)      Miejsce pracy: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej ul. Kolejowa 43 27-440 Ćmielów

4)      Rodzaj pracy/warunki:

a)       praca pod presją związana z sytuacjami awaryjnymi,

b)      bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy,

c)       praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Kierowanie bieżącą działalnością Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie go na zewnątrz

2)      Organizowanie pracy oraz rozliczanie wykonywania zadań,

3)      Pełnienie funkcji pracodawcy, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, prowadzenie polityki kadrowej Zakładu,

4)      Przygotowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu

5)      Prawidłowe gospodarowanie majątkiem Zakładu w porozumieniu z Burmistrzem Ćmielowa,

6)      Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,

7)      Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8)      Nadzór nad realizacja zadań SZWiGK, tj.:

a)       zabezpieczenie stałej dostawy wody dla mieszkańców gminy Ćmielów,

b)      utrzymywanie w stałej gotowości technicznej urządzeń wytwarzających i przesyłających wodę i ścieki oraz urządzeń elektroenergetycznych i prowadzenie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zarządzeniami,

c)       prowadzenie pełnej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej urządzeń,

d)      prowadzenie bieżącej kontroli podległych urządzeń podczas eksploatacji,

e)      - nadzór nad pracą ujęć wody, a w szczególności w zakresie jakości wody,

f)         właściwa organizacja pracy załóg i ekip awaryjnych oraz racjonalne wykorzystanie czasu pracy wszystkich podległych pracowników,

g)       sporządzanie dokumentów dotyczących warunków technicznych i warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

h)      sporządzanie kosztorysów wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

i)        dbałość o prawidłową administrację zasobów mieszkaniowych gminy Ćmielów,

j)        organizacja i realizacja zadań statutowych Zakładu,

k)       zapewnienie ciągłości pracy Zakładu.

Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane ukończone kierunki studiów - techniczne o specjalności inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub budownictwo lub wyższe ekonomiczne

b)      Umiejętność kierowania zespołem i koordynacji działań,

c)       Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

d)      Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność,

e)      Odporność na stres,

f)        Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

g)      Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

h)      Prawo jazdy kat. „B”.

 

Wymagane dokumenty:

a)      List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b)      Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c)       Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d)      Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e)      Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f)        Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g)      Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h)      Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.)

 

 

UWAGA:

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekarności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem a art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Dyrektor Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 15.07.2022r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze, lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.