20 lipca 2022 roku /środa/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ćmielów, na rok szkolny 2022/2023

3.      Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.

4.      Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2021 rok”.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 r.

6.      Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok:

a.      przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 rok:

-   Oświaty

-   Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki w Ćmielowie,

-   Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie,

- Samorządowego Zakładu  Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,

-   Miasta i Gminy  w Ćmielowie.

b.      przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy za 2021 rok,

c.       przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok,

d.      dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok,

e.      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach,

f.        przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2021 rok,

g.      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h.      wypracowanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie posiedzenia.