OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ćmielów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko