Ćmielów, dnia 27.09.2022 r.

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899 ze zm.)

Burmistrz Ćmielowa odwołuje:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 13 o powierzchni 0,7300 ha, położonej w miejscowości Czarna Glina, dla której  Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/00040575/7,

wyznaczony na dzień 30.09.2022 r. na godz. 10:00

Powodem odwołania przetargu jest brak umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenia o przetargu na zbycie ww. nieruchomości.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. W przypadku złożenia oświadczenia przez wpłacającego o przeznaczeniu wpłaconego wadium na poczet przyszłego przetargu, zostanie ono zaliczone na poczet wyznaczonego odrębnym ogłoszeniem przetargu.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ćmielów, http://bip.cmielow.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ćmielowie.

Szczegółowe informację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 15 865 88 05.

                                                                      

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                        /-/ Tomasz Neyman