Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa o o wydaniu w dniu 17.10.2022 r. znak: Oś.6220.3.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego."