INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2022  do 30. 06. 2022

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305  ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr  LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej            w Ćmielowie  z dnia  25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                        28 900 242,00  zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 35 129 385,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 6 229 143 zł.,

Plan przychodów wyniósł : 6 929 143 zł, a plan rozchodów : 700 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1 750 000 zł.  , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 1 179 143 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 3 300 000 zł.

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec II  kwartału 2022 r. , to jest do 30. 06. 2022 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 31 049 753,89 zł , z tego :

- dochody bieżące :          30 228 255,89  zł.

- dochody majątkowe :          821 498,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 17 958 678,54  zł. tj. w 57,84 % , z tego :

- dochody bieżące :         17 829 072,13 zł.

- dochody majątkowe :         129 606,41 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 37 278 896,89 zł. , z tego :

- wydatki bieżące :          32 098 447,89 zł.

- wydatki majątkowe :       5 180 449,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 18 699 676,62 zł. ,tj. w 50,16 % . z tego :

- wydatki bieżące :              17 637 786,62 zł.

- wydatki majątkowe :           1 061 890,33 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 6 229 143 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił  deficyt budżetowy w wysokości :                                    740 998,08  zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 1 870 192, 00 zł. ; - wykonanie : + 191 285,84  zł.

Plan przychodów wynosi : 6 929 143, 00 zł, a plan rozchodów : 700 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 4 506 340,92 zł. ,a wykonanie rozchodów :350 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 300 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 300 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2022. 07. 29.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.