Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 134/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.ew.nr 102 (kanał sanitarny KS2 od studni S1 do studni S7) w m. Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów”