Dnia 13 lutego 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 14.15  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej)  odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXV/418/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.      Zamknięcie obrad Sesji.