Dnia 27 lutego 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 stycznia 2023 roku.

5.      Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 13 lutego 2023 roku.

6.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ćmielów na lata 2023-2026.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ćmielowie na lata 2023-2027.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Ćmielów, gm. Ćmielów, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1881/2 o pow. 0,1672 ha.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1616/1 o pow. 0,1860 ha.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

15.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

16.  Wolne wnioski.

17.  Sprawy różne.

Zamknięcie obrad Sesji.