Dnia 29 marca 2023 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wszczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Ćmielów.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w północnej części gminy Ćmielów pod nazwą „Rudzki Park Kulturowy”.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku”.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.

11.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Brzóstowej.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn".

13.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

14.  Zaopiniowanie uchwały  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023r.

15.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023 – 2036.

16.  Sprawy różne.

17.  Zamknięcie posiedzenia.