Dnia 30 marca 2023 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 lutego 2023 roku.

5.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Ćmielów.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w północnej części gminy Ćmielów pod nazwą „Rudzki Park Kulturowy”.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku”.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Brzóstowej.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn".

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

19.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023r.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023 – 2036.

21.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

22.  Wolne wnioski.

23.  Sprawy różne.

24.  Zamknięcie obrad Sesji.