OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),

 

Burmistrz Ćmielowa zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

·         w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielowie  w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym,   pokoju nr 12 w godzinach 7.30 – 15.30

·         na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.cmielow.pl

 

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być´ wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 26.04.2023 r. do 18.05.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski do dokumentu Prognozy można zgłaszać:

1.       na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie,  ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów ,
z dopiskiem „Prognoza dla SUMP”

2.       ustnie do protokołu w budynku Urzędu w Ćmielowie,  ul. Ostrowiecka 40 , 27-440 Ćmielów, w godzinach pracy Urzędu;

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email:

sump.skarzysko@gmail.com

wpisując w tytule maila: „Prognoza dla SUMP”

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider Porozumienia Prezy Miasta Skarżysko Kamienna.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Formularz Zgłaszania Uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy

2.       Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy

3.     Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy