INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2023 do 31.03. 2023

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1634  ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr  LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia  27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                        45 782 400 zł, zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 55 951 796 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 10 169 396.,

Plan przychodów wyniósł : 10 819 396 , a plan rozchodów : 650 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 4 142 773 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 46 623 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie :            5 980 000 zł,

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I  kwartału 2023 r. , to jest do 31. 03. 2023 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 45 850 628,66  , z tego :

- dochody bieżące :          30 454 743,66 zł.

- dochody majątkowe :    15 395 885,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 9 531 855,41   zł. tj. w 20,79 % , z tego :

- dochody bieżące :         9 531 641,04 zł.

- dochody majątkowe :              214,37 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 56 020 024,66 zł., z tego :

- wydatki bieżące :          34 633 886,66 zł.

- wydatki majątkowe :      21 386 138,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 10 202 195,83  zł. ,tj. w 18,21 % . z tego :

- wydatki bieżące :              9 923 913, 60 zł.

- wydatki majątkowe :           278 282, 23 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 10 169 396 zł.,

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :                                    392 272,56  zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 4 179 143 zł. ; - wykonanie : - 392 272,56 zł.

Plan przychodów wynosi : 10 819 396 zł,, a plan rozchodów : 650 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 4 356 175,40  zł. a wykonanie rozchodów : 200 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 750 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 1 750 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2023. 04. 25.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.