OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar "B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko