Uchwała nr 49/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2022 rok