OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa - ZAMEK wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko