INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2023 do 30.06. 2023

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1634  ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr  LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej            w Ćmielowie  z dnia  27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                        45 782 400 zł, zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 55 951 796 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 10 169 396.,

Plan przychodów wyniósł : 10 819 396 , a plan rozchodów : 650 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 4 142 773 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 46 623 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie :            5 980 000 zł,

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec II  kwartału 2023 r. , to jest do 30. 06. 2023 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 46 787 498,88  , z tego :

- dochody bieżące :          31 326 725,88 zł.

- dochody majątkowe :    15 460 773,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 17 154 114,52   zł. tj. w 36,66 % , z tego :

- dochody bieżące :            17 087 169,84 zł.

- dochody majątkowe :              66 944,68 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 56 956 894,88 zł., z tego :

- wydatki bieżące :          35  475 868,88 zł.

- wydatki majątkowe :      21 481 026,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 19 620 320,15  zł. ,tj. w 34,45 % . z tego :

- wydatki bieżące :              18 315 713,84 zł.

- wydatki majątkowe :           1 304 606,31 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 10 169 396 zł.,

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :                                    2 466 205,63   zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 4 179 143 zł. ; - wykonanie : - 1 228 544 zł.

Plan przychodów wynosi : 10 819 396 zł,, a plan rozchodów : 650 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 4 356 175,40  zł. a wykonanie rozchodów : 421 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 550 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 1 550 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2023. 07. 27.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.