ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Przebudowa drogi gminnej nr 318048T „Wojnowice przez wieś” w zakresie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia drogowego