Dnia 29 sierpnia 2023 roku /wtorek/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów, stanowiącą rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów za 2022 rok, w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

9.      Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023 – 2036.

11.  Zamknięcie obrad Sesji.