Dnia 22 września 2023 roku /piątek/ o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar "B".

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023 r.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023 – 2036.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn”.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Sesji.