OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognozy Oddziaływania na  środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),

 

Burmistrz Ćmielowa zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognozy Oddziaływania na  środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

·         w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielowie  w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym,   pokoju nr 12 w godzinach 7.30 – 15.30.

·         na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.cmielow.pl

 

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być´ wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 35 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 10.11.2023 r. do 15.12.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski do dokumentu Prognozy można zgłaszać:

1.       na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie,  ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów ,
z dopiskiem „Prognoza Oddziaływania na środowisko”

2.       ustnie do protokołu w budynku Urzędu w Ćmielowie,  ul. Ostrowiecka 40 , 27-440 Ćmielów, w godzinach pracy Urzędu;

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email:

strategia@cmielow.pl wpisując w tytule maila: „Prognoza Oddziaływania na  środowisko”

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa.

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Formularz Zgłaszania Uwag do Prognozy Oddziaływania na  środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

2.       Prognoza Oddziaływania na  środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

3.       Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.