O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Ćmielowa o wydaniu w dniu 15.11.2023 r. znak: Oś.6220.2.2023 decyzji o odmowie ustalenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ćmielów na działce ewid. nr 2354 w gminie Ćmielów, w powiecie ostrowieckim, woj. świętokrzyskie"