Dnia 5 grudnia 2023 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.     

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Piaski Brzóstowskie, gm. Ćmielów, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 150/7 o pow. 0,0747 ha i 150/9 o pow. 0,1175 ha
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 494/13 o pow. 0,0489 ha, 494/14 o pow. 0,0604 ha i nr 494/15 o pow. 0,0610 ha
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1028/3 o pow. 0,3001 ha i nr 1028/4 o pow. 2,0595 ha

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dn. 06.11.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.11.2023 r.) na Burmistrza Ćmielowa w sprawie niedotrzymania terminu odpowiedzi na interpelacje radnego.

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXV/419/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/454/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia  podatku rolnego na 2024 rok.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Ćmielów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 8. Sprawy różne.

14.  Zamknięcie posiedzenia.