INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2023 do 31.12. 2023

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.),  w zw. z Uchwałą Nr  LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej  w Ćmielowie  z dnia  27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  45 782 400 zł, zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 55 951 796 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 10 169 396.,

Plan przychodów wyniósł : 10 819 396 , a plan rozchodów : 650 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 4 142 773 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 46 623 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie :            5 980 000 zł,

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV  kwartału 2023 r. , to jest do 31. 12. 2023 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 53 645 246, 21  , z tego :

- dochody bieżące :          35 143 799,79  zł.

- dochody majątkowe :    18 501 446,42  zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 45 524 159,98 zł. tj. w 84,87 % , z tego :

- dochody bieżące :            33 047 462,96 zł.

- dochody majątkowe :       12 476 697,02 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 63 314 642,21 zł., z tego :

- wydatki bieżące:             38 520 129,21 zł.

- wydatki majątkowe :      24 794 513,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 51 553 005,19  zł. ,tj. w 81,43 % . z tego :

- wydatki bieżące :              35 254 503,00 zł.

- wydatki majątkowe :         16 298 502,19 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : - 9 669 396 zł.,

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :                                    6 028 845 ,21   zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 3 376 329,42 zł. ; - wykonanie : - 2 207 040,04 zł.

Plan przychodów wynosi : 10 319 396 zł,, a plan rozchodów : 650 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 7 544 575,03  zł. , a wykonanie rozchodów : 650 000 zł.

W roku budżetowym nastąpiło udzielenie oraz spłata pożyczki krótkoterminowej , w roku budżetowym 2023 w wysokości : 21 000 zł.

Zobowiązania długoterminowe (kredyty , pożyczki) wynoszą : 4 650  000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2024. 02. 15.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.