Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXXII/543/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków