Dnia 5 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ćmielów na lata 2024 - 2027”.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ćmielowa z dnia 06.02.2024 r.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2024”.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Ćmielów „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2024 roku”.

7.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

8.      Zaopiniowanie uchwały sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu stanowiącego własność Gminy Ćmielów

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ćmielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637t w msc. Ruda Kościelna”

11.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2024 r.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/539/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2024-2037.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad komisji.