Dnia 6 marca 2024 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 stycznia 2024 roku.

5.      Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 lutego 2024 roku.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ćmielów na lata 2024 - 2027”.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ćmielowa z dnia 06.02.2024 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2024”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Ćmielów „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2024 roku”.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu stanowiącego własność Gminy Ćmielów

13.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ćmielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637t w msc. Ruda Kościelna”

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2024 r.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/539/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2024-2037.

17.  Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

18.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

19.  Wolne wnioski.

20.  Sprawy różne.

21.  Zamknięcie obrad Sesji.