Dnia 23 maja 2024 roku /czwartek/ o godzinie 13.00. w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 7 maja 2024 roku.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie. (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodnicząca Rady Miejskiej)

5.      Podjęcie uchwał w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie:

 

1/ Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2/ Komisji Rewizyjnej,

3/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego,

4/ Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

5/ Komisji Budżetu i Finansów,

6/ Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu.

(inicjatywa uchwałodawcza – Przewodnicząca Rady Miejskiej)

 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ćmielowie. (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodnicząca Rady Miejskiej)

7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ćmielowa. (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodnicząca Rady Miejskiej)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wojnowice, gm. Ćmielów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2 o pow. 0,0711 ha. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brzóstowa, w gminie Ćmielów. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ćmielów – I etap”. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  oraz w budżecie na 2024 r. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na zadania związane z przeglądem oraz zmianą obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

14.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr LXXXI/539/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2024 – 2037. (inicjatywa uchwałodawcza – Burmistrz Ćmielowa)

15.  Sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad Sesji.