INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami).

 

Na koniec 2006 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 1 138 491 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 904 178 zł w ramach podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Ćmielowa, co zostało spowodowane decyzjami w zakresie zmian planów dochodów i wydatków.

            Po  zmianach  , na dzień  31.12.2006 r. plan dochodów stanowi kwotę : 15 306 952  , a plan wydatków stanowią kwotę : 16 062 643 zł ,
z tego :

a)      wydatki bieżące :           13  113 427  zł ,

b)      wydatki majątkowe :        2 949 216,00 

                Występujący na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu w wysokości :       755 691 zł. miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości  : 483 691  zł oraz za pomocą wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości
272 000 zł.

          Określono po zmianach ,że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006  przekroczyć kwoty: 2 697 612  zł.  

Ustalono  następujące  limity na rok budżetowy 2006 :

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę: 897 612  zł.   

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwot : 226 000 zł

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę : 1 800 000 zł

w tym emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej    na kwotę : 1 300 000 zł

          Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtowała  się na poziomie  4,94  %.

         Przychody budżetu ustalono w wysokości : 1 169 612 zł. , a rozchody budżetu w wysokości  413 921  zł.

       W związku ze zwrotem środków z Unii Europejskiej – z Programu ZPORR w wysokości  413 920,53 zł w 100 % zostały zrealizowane rozchody dotyczące pożyczki udzielonej na prefinansowanie.

 

             W roku 2006 r zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 217 821,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach celem zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Ćmielów – Brzóstowa -Grójec” współfinasowanego z funduszy strukturalnych  ZPORR

      Na dzień 31.12.2006 r. Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 352 903,41 zł zaciągniętą na współfinansowanie wyżej wymienionej inwestycji.

 

      Planowane (po zmianach )w kwocie 15 306 952 zł dochody zostały wykonane w wysokości  : 15 229 714, 22  , co stanowi   99, 50 % .

Wydatki zaplanowane (po zmianach) w kwocie 16 062 643 zł , a zostały zrealizowane na przestrzeni  roku 2006 w wysokości  15 061 797, 96  , co stanowi  : 93,77 %

     Powyższe stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka dochodów do wydatków w wysokości : 167 916,26  zł.

 

2.   Kwota zobowiązań , o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt.4 w 2006 roku wyniosła  : 122 315, 00 zł.

 

3.   W  2006 roku otrzymano z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje na kwotę : 20 600, 00 zł, ( z tego 20 000,00 zł – Urząd Marszałkowski; 600 zł – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.)  a Gmina Ćmielów udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na kwotę : 327 319, 94  zł (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu  i  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich).

 

4. W roku 2006  nie udzielono innym jednostkom poręczeń i gwarancji

 

5. W zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty następującym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 

 OSOBY  FIZYCZNE :

a) Umorzenia :

1.      Szczygieł Andrzej

2.      Król Sławomir

3.      Zdonek Jacek

4.      Kałucka Danuta

5.      Jaruzal Grzegorz

6.      Słapek Stanisław

7.      Zdonek Dariusz

8.      Zaręba Jan

9.      Kroczak Zofia

 

b) Odroczenie terminu płatności   :

1.      Dybiec Zbigniew

 

OSOBY  PRAWNE  :

a) Umorzenia :

    1.Rejonowa Spółdz. Zaopatrzenia i Zbytu SCh Ćmielów

    2. Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice

    3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany Ćmielów

 

b) Odroczenie terminu płatności   :

    1. Zakłady Porcelany „Ćmielów”

 

 

6. W roku 2006 nie udzielano osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej

 

Ćmielów , 2007-05-31