INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami).

 

I. Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę  : 15 077 000  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 227 184   , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 573 689   . (Na podstawie zmian wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Ćmielowie i Zarządzeń Burmistrza Ćmielowa)

            Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 424 184 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 650 689  , z tego :

a)      wydatki bieżące : 13  608 598  zł ,

b)      wydatki majątkowe : 2 042 091 

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 226 505  zł ,  który miał być pokryty z następujących przychodów :

-                  kredyty :                                   502  505 zł,

-                  pożyczki :                                  356 000 zł,

-                  nadwyżka z lat ubiegłych :        16 000 zł,

-                  wolne środki z lat ubiegłych. : 352 000 zł.

          Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  8, 50 %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 226 505  zł ,  a rozchody budżetu w wysokości  0  zł.

Na koniec 2007 roku , to jest do  31. 12. 2007 roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  14 424 184 zł dochody zostały wykonane w wysokości  :        14 482 388, 49 zł. , co stanowi 100,40 % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 15 650 689  wydatki zostały wykonane w wysokości  :  14 433 278, 02zł co stanowi  92, 22 % . , z tego :

A.  wydatki bieżące planowane (po zmianach )w kwocie : 13  608 598  zł ; zostały wykonane w wysokości  : 12 856 344,25  zł , co stanowi  94,47 % .

B.  wydatki majątkowe planowane (po zmianach )w kwocie : 2 042 091  zł; zostały wykonane w wysokości  : 1 576 933,77 zł., co stanowi  77, 22 % .                                                            Z tego wydatki majątkowe gminne ( nie wynikające z porozumień dotyczących dróg powiatowych i wojewódzkich) planowane (po zmianach )w kwocie : 1 432 008 zł; zostały wykonane w wysokości  : 1 351 758,83 zł., co stanowi  94, 40% .   

 

Fakt ,że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że   w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 49 110,47 zł.

       Określono po zmianach ,że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie mogła w roku budżetowym 2007  przekroczyć kwoty: 1 658 505  zł.  

 

Ustalono  następujące  limity  na rok budżetowy 2007, które na dzień 31.12.2007 roku wynosiły  :

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu         - w kwocie  :     800 000 zł ;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie : 0 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   - w kwocie  :    858 505 zł ;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej                                                              - w kwocie:  0 zł.

Burmistrza Ćmielowa upoważniono przy tym do:

-         zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (800 000 zł.)

 

      Na dzień 31.12.2007 r. Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie :  678 002,41 zł. , w tym :

1.      352 903,41 zł zaciągniętą na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Ćmielów – Brzóstowa -Grójec” współfinasowanego z funduszy strukturalnych  ZPORR z okresem spłat do 2011 roku.

2.      30 853,00 zł zaciągniętą na zadanie dotyczące zakupu 40 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych ( szkło i plastik) z okresem spłat do 2009 roku.

3.      200 200,00 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Osiedle Wióry  – przepompownia ścieków P7” z okresem spłat do 2011 roku.

4.      94 046,00 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : ulica Cmentarna – Zaciszna ” z okresem spłat do 2010 roku.

Wskaźnik procentowy pożyczek wynosi od 2,50% do 3,50%. Są to pożyczki częściowo umarzalne ( po osiągnięciu wskazanego w umowie efektu ekologicznego).

 Łączna kwota planowana do umorzenia wynosi : 203 400, 72 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Kwota zobowiązań , o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt.4 w 2006 roku wyniosła  : 106 729,00  zł.

 

III.    W  2007 roku otrzymano z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje na kwotę : 25 300, 00 zł, ( z tego 25 000,00 zł – Urząd Marszałkowski; 300 zł – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.)  a Gmina Ćmielów udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na kwotę : 297 291,44  zł (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu  -

213  041,17 zł. i  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 84 250,27 zł.).

 

IV.  W roku 2006  nie udzielono innym jednostkom poręczeń i gwarancji

 

V.  W zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty następującym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 

 OSOBY  FIZYCZNE :

 

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.) :

1.      Dąbrowska Cecylia

2.      Pajda Zenon

3.      Pastuszka Władysław

 

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)  :

                        ------------------               

 

OSOBY  PRAWNE  :

 

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.)   :

1.      Miejski Klub Sportowy „Świt”

 

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)   :

    1. Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o.

 

 

6. W roku 2007 nie udzielano osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej