INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2008 do 30. 06. 2008

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  16 131 801 , a po stronie wydatków kwotę  : 17 498 643  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 1 499 720   , a plan rozchodów : 132 878  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec II kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  453 546   , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  140 388   (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 678 255  , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 358 255   , z tego :

a)      wydatki bieżące       : 15 263 042  zł ,

b)      wydatki majątkowe :    2 095 213  

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 680 000  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 951 071 ,00    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   678 002,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 50 927,00   z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  10,71  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 812 878  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 132 878   zł.

Na koniec II  kwartału , to jest do 30. 06. 2008 roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  15 678 255  dochody zostały w wysokości  :        8 256 891,30  zł. , co stanowi  52,66  % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 17 358 255  wydatki zostały wykonane w wysokości  :  7 461 848,27   co stanowi  42,99  % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :   7 234 659,69   

B.   wydatki majątkowe : 227 188,58  zł .

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  795 043,03  zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 728 930,04  zł. , a rozchodów : 53 946,00 zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 03. 2008 roku : 702 889, 41 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 624 056,41  zł.