INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2008  do 31.12.2008

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami).

 I. Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę  : 17 498 643  zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.
Plan przychodów wyniósł : 1 499 720  zł , a plan rozchodów : 132 878  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  370 956  zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  337 798  zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 760 845  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 160 845  zł , z tego :
a)      wydatki bieżące       : 15 724 608  zł ,
b)      wydatki majątkowe :    1 436 237 
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 400 000  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 671 071 ,00    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   678 002,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 50 927,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  8,88  %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 532 878  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 132 878   zł.
Na koniec 2008  roku , to jest do 31. 12. 2008 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie  15 760 845    dochody zostały w wysokości  :        15 908 518,17   zł. , co stanowi  100,94  % .
Planowane (po zmianach )w kwocie  17 160 845    wydatki zostały wykonane w wysokości  :  15 484 056,67   zł co stanowi  90,23  % .  z tego :
A.  wydatki bieżące planowane (po zmianach )w kwocie : 15 724 608  zł ; zostały wykonane w wysokości  : 14 372 289,58  zł , co stanowi  91,40 % .
B.  wydatki majątkowe planowane (po zmianach )w kwocie : 1 436 237  zł; zostały wykonane w wysokości  : 1 111 767,09  zł., co stanowi  77,41 % .      
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :424 461,50  zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 728 930,04  zł. , a rozchodów : 132 878  zł.
Ustalono  po zmianach następujące  limity  na rok budżetowy 2008 :
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu         - w kwocie  :     1 200 000 zł ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych  - w kwocie : 200 000   zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   - w kwocie  :    671 071 ,00    ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych  - w kwocie : 0,00   zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie : 132 878  zł ; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych  - w kwocie : 61 758   zł
Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 12. 2008 roku : 644 619,76  zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 545 124, 41  zł.
Na dzień 31.12.2008 r. Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie :  545 124, 41  zł., w tym :

1.      291 145,41 zł zaciągniętą na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Ćmielów – Brzóstowa -Grójec” współfinasowanego z funduszy strukturalnych  ZPORR z okresem spłat do 2011 roku.

2.      15 853,00 zł zaciągniętą na zadanie dotyczące zakupu 40 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych ( szkło i plastik) z okresem spłat do 2009 roku.

3.      153 484 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Osiedle Wióry  – przepompownia ścieków P7” z okresem spłat do 2011 roku.

4.      84 642,00 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : ulica Cmentarna – Zaciszna ” z okresem spłat do 2010 roku.

Wskaźnik procentowy pożyczek wynosi od 2,50% do 3,50%. Są to pożyczki częściowo umarzalne ( po osiągnięciu wskazanego w umowie efektu ekologicznego. Łączna kwota planowana do umorzenia wynosi : 203 400, 72 zł.

 II.    Kwota zobowiązań , o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt.4 w 2008 roku wyniosła  : 99 495,35 zł

 III.    W  2008 roku otrzymano z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje na kwotę : 96 522,33  zł, ( z tego 40  000,00 zł – Urząd Marszałkowski; 56 522,33 zł – Urząd Marszałkowski w ramach „Małej Odnowy Wsi”.) , a Gmina Ćmielów udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na kwotę : 229 766,53   zł (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu  - 209 941,53  zł. i  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 19 825  zł.).

 IV.  W roku 2008  nie udzielono innym jednostkom poręczeń i gwarancji

 V.  W zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty następującym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 OSOBY  FIZYCZNE :

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.) :

1.      Szczygieł Edmund – 611,50 zł

2.      Kałucka Danuta – 861,00 zł

3.      Jeruzal Grzegorz – 664,70 zł

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)   :  ------------------                

 OSOBY  PRAWNE  :

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.)   :  ------------------     

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)   :    ------------------     

6. W roku 2008 nie udzielano osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej