INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2009 do 31. 03 2009

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 325 000  zł , a po stronie wydatków kwotę  : 25 290 713  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 5 148 237  zł , a plan rozchodów : 182 524  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590  zł., a pozostała kwota 545 123    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec I kwartału roku 2009  roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zwiększył się  o kwotę  23 826   zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  233 826   zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 20 348 826  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 524 539  zł , z tego :

a)      wydatki bieżące       : 16 425 217  zł ,

b)      wydatki majątkowe :    9 099 322 

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 5 175 713  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 4 383 114,00    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   545 123,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  430 000 ,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  25,43  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  5 358 237  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 182 524   zł.

Na koniec I  kwartału , to jest do 31. 03. 2009  roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  20 348 826  zł dochody zostały wykonany  w wysokości  :        4 530 844,33  zł. , co stanowi  22,26  % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 25 524 539  zł wydatki zostały wykonane w wysokości  :  3 642 183,66  zł co stanowi  14,27 % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :   3 624 229,63   

B.   wydatki majątkowe :   17 954,00  zł .

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  888 660,67   zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 1 059 739,33   zł. , a rozchodów : 48 265,10  zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 03. 2009 roku :  707 089,15 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 496 859,31   zł.