Z A W I A D O M I E N I E

o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem Gminy Ćmielów do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Ćmielowa

Na podst Art. 39 ust.1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy o z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem Gminy Ćmielów do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Ćmielowa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/99/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa oraz uchwałą Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa

Opracowanie obejmuje obszar miasta w granicach administracyjnych z wyłączeniem doliny rzeki Kamiennej i obejmuje zakres o którym mowa w art.15 ust.2  oraz ust. 3 pkt. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz 717 z 2003r. z późn. zm.)

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 28 stycznia 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.