OBWIESZCZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Ćmielowa

Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XIV/99/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa oraz uchwały Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa

Opracowanie obejmuje obszar miasta w granicach administracyjnych z wyłączeniem doliny rzeki Kamiennej i obejmuje zakres o którym mowa w art.15 ust.2  oraz ust. 3 pkt. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz 717 z 2003r. z późn. zm.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Ćmielowa.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul.

Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów w terminie do dnia 28 stycznia 2010r.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.