OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 105 § 2  oraz art. 10 i 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr.98 ,poz.1071 ze zm.)   w związku  z art. 74 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ćmielów; ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów, Burmistrz Ćmielowa wydał decyzję umarzająca  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 318003T relacji Boria-Masymilianów etap I o nawierzchni mineralno-asfaltowej i długości około 500 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem”.
Z pismem  o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do tutejszego organu zwróciła się Gmina Ćmielów w dniu 16.03.2010r.Z uwagi ,że inwestor uzasadnił wycofanie wniosku powstałymi utrudnieniami natury technicznej organ przychylił się do wniosku i umorzył powyższe postępowanie na wniosek strony.
 Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z  treścią przedmiotowej decyzji
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30.
 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Boria tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Boria)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a