INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2010 do 31. 03.2010
na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 616 900 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 26 816 900  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082  zł , a plan rozchodów : 176 082  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312  zł., a pozostała kwota 362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
 Na koniec I kwartału roku 2010  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 808 344  zł, z tego :
a) Dochody  bieżące       : 16 031 409  zł ,
b) Dochody  majątkowe :    6 776 935  zł .,
 a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  27 008 344  zł , z tego :
a) wydatki bieżące         :   16 228 241 zł ,
b) wydatki majątkowe :    10 780 103  zł .
           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę .: 4 200 000  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 776 312  zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  237 171 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 18,41  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 376 082  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 176 082  zł.
Na koniec I kwartału 2010 r. , to jest do 31. 03. 2010  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 22 808 344  zł dochody zostały wykonany  w wysokości  :      5 099 063,76  zł, co stanowi  22,36  % . , z tego :
A  . dochody  bieżące :        4 859 501,96  zł.  
B.   dochody  majątkowe :      239 561,80  zł .
        Planowane (po zmianach )w kwocie 27 008 344  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  4 298 810,77  zł co stanowi  15,92 % . , z tego :
A  . wydatki bieżące :          4 270 223,64  zł.  
B.   wydatki majątkowe :          28 587,13  zł .
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :  800 252,99 zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 1 139 421,57  zł. ( z tego : 500 000 zł to pożyczka krótkoterminowa) , a rozchodów :  41 668   zł.
Ukorzenienie podatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych : brak.