Referat Techniczno - Inwestycyjny tel.  15 8658803  tel. 15 8612018 wew. 23, pokój Nr 12


Kierownik Alicja Sadłowska-Moskalewicz .tel. 015 8612018 wew. 23, pokój Nr 12 oraz wchodzące w jego skład stanowiska pracy ds.:


Stanowisko ds. Zamówień publicznych - Alicja Sadłowska-Moskalewicz  tel.015 8612018 wew. 23,   pokój Nr 12, e-mail: zamowienia@cmielow.pl

Zastępca kierownika, Grupa Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych - Paweł Cielecki , tel.: 015 8612018 wew. 23, tel. 15 8658803   pokój Nr 12

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów Jacek Pękalski tel. 15 8658803 pokój Nr 12  

Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów / Koordynator Dostępności Bartosz Bilski tel. 15 8658803 pokój Nr 12  

Referat realizuje zadania w zakresie planowania i realizacji inwestycji, remontów, utrzymania dróg, obiektów mostowych, zaopatrzenia w wodę, energię, organizacji i realizacji zadań w ramach Grup Robót Publicznych i Prac Inwestycyjnych, geodezji, zamówień publicznych, pozyskiwaniem środków przedakcesyjnych oraz spraw BHP.